Category: Profile kultury

W WIELU PUBLIKACJACH

Książka dwóch amerykańskich badaczy Kroebera i Kluckhohna nosząca tytuł Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions ogłoszona została po raz pierwszy w 1952 r. Od tamtej chwili cytowana była niezliczoną ilość razy w literaturze całego świata. Przywo­łuje się ją na pomoc, gdy chodzi o przyjęcie dla celów określonej pracy — jakiejś czą­stkowej definicji kultury bądź wtedy, gdy zmierzając do bardziej pełnego wyjaśnienia treści pojęcia „kultura” sięga się po zawarty w tej książce przegląd rozmaitych znaczeń ter­minu.W wielu publikacjach poświęconych kultu­rze — zapewne w większości spośród nich — mówi się przede wszystkim o pewnym wybra­nym jej polu, jak np. obyczaj, literatura itp. Ogólne pojęcie kultury używane jest wtedy na ogół w sposób intuicyjny, bez podejmowa­nia próby precyzyjniejszego jego określenia.

Witaj u mnie ! Nazywam się Piotr Kawalec i jestem studentem. Podczas studiów często musiałem przeglądać wiele stron w poszukiwaniu potrzebnych mi informacji o księgowości i finansach dlatego postanowiłem sam stworzyć bloga, aby Wam było łatwo znaleźć niezbędne informacje w jednym miejscu. Jeśli podoba Ci się moja strona to zostaw coś po sobie i napisz komentarz albo polub post!

OGRANICZONE POLE BADAŃ

Ilekolwiek można zarzucić temu postępowaniu, przy tak ograniczonym polu badań, możliwoś­ci obywania się bez definicji ogólnej są na tyle duże, iiż można uniknąć większych niewygód czy sprzeczności. W każdym z takich wypad­ków odpowiedzialność autora dotyczy przede wszystkim uzasadnionego empirycznie oraz nie prowadzącego do sprzeczności logicznych uży­cia pojęć (np. „obyczaj”, „literatura”) o zakre­sie cząstkowym względem ogólniejszego poję­cia „kultura”. To ostatnie zaś w rozważaniach tego typu rzadko tylko funkcjonuje w pełni swych znaczeń i implikacji, występuje raczej jako pewien niejasny kontur, wskazujący za­ledwie na całość kontekstu, w jakim mieści się badane pole szczegółowe.

Witaj u mnie ! Nazywam się Piotr Kawalec i jestem studentem. Podczas studiów często musiałem przeglądać wiele stron w poszukiwaniu potrzebnych mi informacji o księgowości i finansach dlatego postanowiłem sam stworzyć bloga, aby Wam było łatwo znaleźć niezbędne informacje w jednym miejscu. Jeśli podoba Ci się moja strona to zostaw coś po sobie i napisz komentarz albo polub post!

WYPEŁNIENIE WIELU PŁASZCZYZN

W innym wszakże położeniu znajduje się badacz, który uwagą swoją ogarnia już nie szczegółowe dziedziny, lecz zjawisko kultury w ogólności. Staje on wobec wszystkich trud­ności, jakich odbicie znajduje się we wspo­mnianej pracy Amerykanów, która rejestruje ponad sto sposobów użycia terminu „kultura” niesprowadzalnych bezpośrednio do siebie.Wymienić można wiele płaszczyzn, na któ­rych ujawnia się heterogeniczność elementów tak czy inaczej zaangażowanych w funkcjono­wanie kultury. I tak więc całościowe badania kultury stoją wobec zasadniczej różnorodności jej funkcji instrumentalnych, to znaczy tych, które polegają na organizowaniu zachowań ludzkich innych niż samo uczestnictwo w ak­cie kulturalnym.

Witaj u mnie ! Nazywam się Piotr Kawalec i jestem studentem. Podczas studiów często musiałem przeglądać wiele stron w poszukiwaniu potrzebnych mi informacji o księgowości i finansach dlatego postanowiłem sam stworzyć bloga, aby Wam było łatwo znaleźć niezbędne informacje w jednym miejscu. Jeśli podoba Ci się moja strona to zostaw coś po sobie i napisz komentarz albo polub post!

UMOCNIENIE WIĘZI

Literatura umacnia np. więź grupy społecznej, obyczaj kieruje codziennymi kontaktami międzyludzkimi, sztuka kulinarna kształtuje odżywianie itp. Nawet jeżeli owe zachowania nie wiążą wszystkich znaczeń za­wartych w tych czy innych dziedzinach kultu­ry, to równocześnie nie dadzą się one od nich oddzielić. W konsekwencji zjawisko „kultura” wikła różnorodne elementy rzeczywistości,  którą styka się podmiot ludzki. Są tu inni ludzie w różnych układach, ale i rozmaite składniki świata materialnego przedstawiające niejednakowe wartości z ludzkiego punktu wi­dzenia. W całym swoim aspekcie instrumental­nym kultura składa się z elementów, które coś komunikują, aby spowodować coś w zachowa­niach. Owe elementy inaczej reagują m kon­takcie z rzeczywistością jako nośniki znaczeń, inaczej zaś jako stymulatory zachowań.

Witaj u mnie ! Nazywam się Piotr Kawalec i jestem studentem. Podczas studiów często musiałem przeglądać wiele stron w poszukiwaniu potrzebnych mi informacji o księgowości i finansach dlatego postanowiłem sam stworzyć bloga, aby Wam było łatwo znaleźć niezbędne informacje w jednym miejscu. Jeśli podoba Ci się moja strona to zostaw coś po sobie i napisz komentarz albo polub post!

PODEJŚCIE TEOERTYCZNE

Gdy podejmujemy uogólnione rozważania o kultu­rze, uwzględnić musimy odmienność uwarun­kowania np. obyczaju i literatury rozumianej jako element więzi grupowej.Podejście teoretyczne, które rozważa np. ry­tualną symbolikę obyczajową i wypowiedzi literackie w kategoriach struktur znaczących, jest w zakresie problemowym uprawnione i płodne. Jednakże ktokolwiek chce zdać spra­wę z takich choćby aspektów istnienia owych ; struktur, jak ich powstanie, ich trwałość bądź przemijanie, musi odnieść się do fragmentów rzeczywistości społecznej, z którymi sprzężone są one w ścisłe związki. W każdym z obu wy­padków fragmenty te będą — w części przy­najmniej — inne, mieć też będą niekoniecznie podobne zasady przemian.

Witaj u mnie ! Nazywam się Piotr Kawalec i jestem studentem. Podczas studiów często musiałem przeglądać wiele stron w poszukiwaniu potrzebnych mi informacji o księgowości i finansach dlatego postanowiłem sam stworzyć bloga, aby Wam było łatwo znaleźć niezbędne informacje w jednym miejscu. Jeśli podoba Ci się moja strona to zostaw coś po sobie i napisz komentarz albo polub post!

WYJAŚNIENIE ZJAWISKA

Wyjaśnianie zjawiska kultury natrafi na inne z kolei problemy, gdy będziemy ją roz­ważać nieinstrumentalnie. Kultura tworzy dys­cyplinę zachowań społecznych. Na tym rola jej nie kończy się jednak. Kultura to świat we­wnętrzny podmiotu ludzkiego, świat, który nie daje się zredukować do dyscypliny zachowań, choć zarazem nie jest bynajmniej izolowany od wszystkich uwikłań w byt społeczny. (Okre­ślenie „świat wewnętrzny” nie jest z pewnoś­cią najtrafniejsze. Użyłem go z chęci upro­szczenia sprawy. W istocie jest to świat stwo­rzony przez podmiot między nim a rzeczywi­stością daną przez przyrodę).Inna jeszcze płaszczyzna, na której ujawnia się wewnętrzna różnorodność zjawiska „kultu­ra”, zarysowuje się przed nami, gdy zaczynamy podporządkowywać rozmaite manifestacje kul­tury konkretnym grupom społecznym, które w nich uczestniczą.

Witaj u mnie ! Nazywam się Piotr Kawalec i jestem studentem. Podczas studiów często musiałem przeglądać wiele stron w poszukiwaniu potrzebnych mi informacji o księgowości i finansach dlatego postanowiłem sam stworzyć bloga, aby Wam było łatwo znaleźć niezbędne informacje w jednym miejscu. Jeśli podoba Ci się moja strona to zostaw coś po sobie i napisz komentarz albo polub post!

SYSTEM GATUNKOWY

Kultura jest pewnym sy­stemem gatunkowym (gatunku Homo sapiens) powie teoretyk. Temu zdaniu prawdziwemu in abstracto, in concreto odpowiada wielka mnogość kręgów społecznych, w których ro­dzą się twory kultury i wielka mnogość torów, na których zachodzi za ich isprawą porozumie­nie. Owe kręgi są czasem od siebie izolowane, czasem jeden zawiera się w drugim lub zacho­dzi nań częściowo. Owe tory mogą się krzy­żować lub nie spotykać zgoła. W różnych kręgach, na różnych torach porozumienia wy­stępować mogą treści kulturowe o nieporówny­walnym charakterze. Owym „kręgom” i „to­rom odpowiadają zbiorowości czy grupy ‚społeczne, które tylko za sprawą swej nazwy ogólnej zdawać się mogą podobne do siebie.

Witaj u mnie ! Nazywam się Piotr Kawalec i jestem studentem. Podczas studiów często musiałem przeglądać wiele stron w poszukiwaniu potrzebnych mi informacji o księgowości i finansach dlatego postanowiłem sam stworzyć bloga, aby Wam było łatwo znaleźć niezbędne informacje w jednym miejscu. Jeśli podoba Ci się moja strona to zostaw coś po sobie i napisz komentarz albo polub post!

KULTUROWY PRZEKAZ

W rzeczywistości mamy tu różnorakość rozciąga­jącą się od zbiorowości tak małej i tak zwar­tej jak społeczność wsi góralskiej (o własnych tradycjach kulturowych) aż do rozmieszczonej po całym świecie zbiorowości zwolenników uniwersalnej ideologii, jaką jest marksizm. Wskazane tu płaszczyzny, na których zja­wisko kultury ujawnia wewnętrzne zróżnico­wania, nie wyczerpują oczywiście sprawy. Nie to jest jednak moim zadaniem. Szukałem tu tylko ilustracji.Akt kulturowego przekazu, kulturowego po­rozumienia, rozważany sam w sobie, przejawia względną jednorodność swego charakteru. (Po­wiadam „względną”, gdyż porozumienie osia- gane np. poprzez gest rytualny różni się od skomplikowanego procesu komunikacyjnego, jaki zachodzi — powiedzmy — między auto­rem powieści a jej czytelnikiem.

Witaj u mnie ! Nazywam się Piotr Kawalec i jestem studentem. Podczas studiów często musiałem przeglądać wiele stron w poszukiwaniu potrzebnych mi informacji o księgowości i finansach dlatego postanowiłem sam stworzyć bloga, aby Wam było łatwo znaleźć niezbędne informacje w jednym miejscu. Jeśli podoba Ci się moja strona to zostaw coś po sobie i napisz komentarz albo polub post!